Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Van der Putten Advocaten

 

1.

Van der Putten Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten mr. W.J.M. van der Putten (h.o.d.n. Advocatenkantoor mr. W.J.M. van der Putten Kvk 17265707)) en mr. D.P.J. van der Putten (h.o.d.n. D.PJ van der Putten Advocatuur Kvk 61127264) ), die ieder voor eigen rekening en risico hun praktijk uitoefenen. Van der Putten Advocaten is geen rechtspersoon en geen maatschap. Deze voorwaarden gelden voor de deelnemende zelfstandige advocaten en voor degenen die werkzaam zijn voor het samenwerkingsverband. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op ( het bestuur van) Stichting Derdengeldenbeheer van de zelfstandige advocaten. Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “Van der Putten Advocaten” wordt hierbij tevens bedoeld ieder van de bij het samenwerkingsverband aangesloten zelfstandige advocaten.

 

2.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, werkzaamheden en diensten (hierna te noemen “opdracht of opdrachten”), alsmede op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten die de cliënt verstrekt aan een of meerdere advocaten en al degenen die voor de (individuele) advocaten werkzaam zijn, alsmede derden als genoemd in artikel 6.

 

3.

In afwijking van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden alle opdrachten uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de advocaat die de opdracht aanvaardt, hierna te noemen: gecontracteerde advocaat. De gecontracteerde advocaat aanvaardt en voert de opdracht vanuit haar eenmanszaak (Advocatenkantoor mr. W.J.M. van der Putten of DPJ van der Putten Advocatuur) uit. Het samenwerkingsverband als vermeld onder artikel 1 wordt niet door de opdracht gebonden. De opdracht komt eerst tot stand na aanvaarding ervan door de advocaat zoals deze tot uitdrukking komt in diens schriftelijke opdrachtbevestiging. De cliënt stemt ermee in dat in voorkomende gevallen onder verantwoordelijkheid van de gecontracteerde advocaat een andere advocaat diensten verricht. Ook kunnen derden worden ingeschakeld (bijvoorbeeld deurwaarders of andere deskundigen). Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. De gecontracteerde advocaat bepaalt, al dan niet in overleg met de cliënt, de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De gecontracteerde advocaat zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, maar geeft in geen geval de garantie voor het bereiken van een bepaald resultaat. De gecontracteerde advocaat voert haar werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, onder inachtneming van de op haar van toepassing zijnde regelgeving, zoals de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

4.

Het samenwerkingsverband zoals vermeld in artikel 1 is als zodanig enkel uitsluitend gebonden indien de advocaten de opdracht gezamenlijk aanvaarden en daardoor alle advocaten als gecontracteerde advocaten gelden. Die aanvaarding blijkt uit een door alle advocaten gezamenlijk ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel uit een schriftelijke ondertekende volmacht met die strekking.

 

5.

De aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door de gecontracteerde advocaat afgesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de gecontracteerde advocaat (uit welke hoofde dan ook) beperkt tot maximaal het bedrag van de door de cliënt betaalde declaratie(s) in de desbetreffende zaak over het desbetreffende kalenderjaar. Alle aanspraken vervallen in ieder geval binnen één jaar nadat de feiten en omstandigheden waarop hij zijn aanspraak baseert de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend geraakt zijn of redelijkerwijze konden zijn.

 

6.

De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan (de uitvoering van) de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

7.

De cliënt is verplicht zoveel mogelijk medewerking te verlenen aan het uitvoeren van de opdracht, waarbij de cliënt steeds tijdig alle informatie, die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht, zal verschaffen en zal instaan voor de juistheid van deze informatie. Indien de voor uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet conform de afspraken ter beschikking van de gecontracteerde advocaat is, kan dit tot opschorting van de nakoming van de verplichting van de gecontracteerde advocaat leiden.

 

8.

Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden bepaald aan de hand van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met het door de gecontracteerde advocaat voor de betreffende opdracht vast te stellen uurtarief (inclusief BTW). Daarnaast is de opdrachtgever tevens verschuldigd het bedrag dat gemoeid is met verschotten (onder meer, maar niet uitsluitend, griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfskosten, alsmede – indien van toepassing – kosten van derden). Tenzij anders overeengekomen, factureert de gecontracteerde advocaat in principe iedere kalendermaand. De gecontracteerde advocaat kan voor aanvang van de opdracht van de opdrachtgever een voorschot verlangen of tijdens de behandeling een nader voorschot verlangen. Eerst na ontvangst van het (nader) voorschot zal de gecontracteerde advocaat de werkzaamheden dienen aan te vangen respectievelijk voort te zetten. Een voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

 

9.

De gecontracteerde advocaat zal onderzoeken of de cliënt in aanmerking komt voor door de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp, ofwel een toevoeging. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp dient de cliënt de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage aan de gecontracteerde advocaat te voldoen. Ten aanzien van de eigen bijdrage is de gecontracteerde advocaat gerechtigd een voorschot van de cliënt te verlangen, welk voorschot niet meer kan bedragen dan de hoogste eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand in rekening kan worden gebracht.

 

10.

Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp is de cliënt naast de eigen bijdrage geen honorarium aan de gecontracteerde advocaat verschuldigd. Het onder artikel 8 omtrent verschotten bepaalde, geldt ook voor de cliënt aan wie een toevoeging is afgegeven, voor zover deze kosten op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de cliënt mogen komen. Mocht het verzoek tot afgifte van een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand worden afgewezen, dan zullen de werkzaamheden op basis van het vooraf overeengekomen uurtarief worden verricht. Indien de cliënt in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp vindt er, overeenkomstig het bepaalde in de Wet op de Rechtsbijstand, een resultaatsbeoordeling plaats. Indien de Raad voor Rechtsbijstand naar aanleiding daarvan de verstrekte toevoeging intrekt, geldt het vooraf overeengekomen uurtarief over de verrichte werkzaamheden. Indien bij de (definitieve) vaststelling door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht bestaat op gefinancierde rechtshulp, dan zal het overeengekomen uurtarief gelden over alle verrichte werkzaamheden, verminderd met de eigen bijdrage die door de Raad voor Rechtsbijstand is vastgesteld en door de gecontracteerde advocaat van cliënt is ontvangen. Voor meer informatie over gefinancierde rechtshulp zie www.rvr.org.

 

11.

De gecontracteerde advocaat zal gelden ten behoeve van de cliënt laten ontvangen door respectievelijk de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor mr. W.J.M. van der Putten respectievelijk de Stichting Beheer Derdengelden DPJ van der Putten Advocatuur. De gecontracteerde advocaat bevordert dat aan de cliënt toekomende gelden zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden doorbetaald. Door het verstrekken van de opdracht verleent de cliënt reeds nu toestemming de door de gecontracteerde advocaat en/of Stichting(en) Beheer Derdengelden ten behoeve van de cliënt ontvangen gelden, te verrekenen met de bedragen die de cliënt op basis van verzonden declaraties aan de gecontracteerde advocaat is verschuldigd. De gecontracteerde advocaat en/of de Stichtingen Beheer Derdengelden zijn geen rente verschuldigd over gelden die ten behoeve van de cliënt zijn ontvangen.

 

12.

Ieder der partijen kan door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De opdrachtgever is gehouden het eventuele honorarium en de bijkomende kosten te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

13.

Van der Putten Advocaten, alsook iedere afzonderlijke gecontracteerde advocaat, is op grond van de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten gehouden tot geheimhouding. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd waardoor de geheimhouding niet is gegarandeerd. De gecontracteerde advocaat is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige overbrenging van informatie of vertraging in de ontvangst van e-mail en andere vormen van dataverkeer. De gecontracteerde advocaat behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, na een daartoe strekkend verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand, dossierstukken aan de Raad voor Rechtsbijstand over te leggen.

 

14.

In geval van een klacht over de uitvoering van de opdracht door de gecontracteerde advocaat zal de cliënt eerst de interne klachtenprocedure doorlopen.

 

15.

Deze algemene voorwaarden kunnen eenzijdig door het samenwerkingsverband worden gewijzigd. In geval van wijziging van deze algemene voorwaarden gelden de gewijzigde voorwaarden vanaf de dag van publicatie op www.vanderputtenadvocaten.nl voor alle nieuwe opdrachten. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtsgeldig zijn vernietigd, dan heeft deze vernietiging geen gevolgen van de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

 

16.

De rechtsverhouding tussen de cliënt en de gecontracteerde advocaat is uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.